Σχέση μαζών αντιδρώντων και προϊόντων σε μια χημική αντίδραση


Αρχή διατήρησης της μάζας
Σε όλες τις χημικές αντιδράσεις η συνολική μάζα των αντιδρώντων είναι ίση με τη συνολική μάζα των προϊόντων της αντίδρασης. Δηλαδή ισχύει:
μάζα αντιδρώντων = μάζα προϊόντων
παράδειγμα
Γνωρίζουμε ότι κατά την ηλεκτρολυτική διάσπαση 9g νερού παράγονται 1g υδρογόνου και 8g οξυγόνου.
νερό -----> υδρογόνο + οξυγόνο
mνερού = mυδρογόνου + mοξυγόνου
mαντιδρώντων = mπροϊόντων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου