ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Στη σελίδα αυτή υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή τα σχολικά βιβλία της Χημείας Β' Γυμνασίου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Τα βιβλία αυτά, καθώς και άλλα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://pi-schools.sch.gr/gymnasio 

Βιβλίο Μαθητή
Περιεχόμενα
Γενική Ενότητα 1: Εισαγωγή στη χημεία
Γενική Ενότητα 2: Από το νερό στο άτομο - Από το μακρόκοσμο στο μικρόκοσμο
Γενική Ενότητα 3: Ατμοσφαιρικός αέρας
Γενική Ενότητα 4: Το έδαφος... 
Λεξιλόγιο

Τετράδιο εργασιών
Περιεχόμενα
Γενική Ενότητα 1
Γενική Ενότητα 2
Γενική Ενότητα 3
Γενική Ενότητα 4 
Φύλλα εργασίας

Εργαστηριακός οδηγός
Περιεχόμενα
Σελίδες